Ажил үйлчилгээний цар хүрээ

ПиСиДиПиХХК нь барилгын олон төрлүүдийг хамарсан Ажил Үйлчилгээ эрхлэн явуулдаг ба энэхүү олон талт үйл ажиллагаа нь санал санаа болон шилдэг туршлагыг бүтээлчээр, харилцан уялдаатай хөгжүүлэх боломжийг олгодог. 

Эмнэлэг ба спортын барилга
Сүм хийдийн барилга