Ажил үйлчилгээний цар хүрээ

Манай компани Барилгын олон төрлүүдийг хамарсан Ажил Үйлчилгээ эрхлэн явуулдаг ба энэхүү олон талт үйл ажиллагаа нь аливаа санаа болон шилдэг туршлагыг бүтээлчээр, харилцан уялдаатай хөгжүүлэх боломжийг олгодог. 

Эмнэлэг ба спортын барилга
Сүм хийдийн барилга