Бидний хэрэгжүүлсэн төслүүдээс
"Түшээ Говь" Авто засвар үйлчилгээний төсөл
Захиалагч "Түшээ Говь" ХХК
Ажлын цар хүрээ  Иж бүрэн зураг төсөл
Байршил  Улаанбаатар хот
Давхар 3
Нийт талбар 2643 м.кв