Ажил үйлчилгээ
-

Төслийн менежмент

-

Барилга угсралт ба Барилга угсралтын менежмент

-

Зураг төсөл ба Зураг төслийн менежмент

-

Мэргэжилтнүүд

Товчхон


ПиСиДиПи ХХК нь 2013 оны 1 дүгээр сард Барилгын төслийн менежмент, Зураг төсөл болон Барилга угсралтын  чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулахаар байгуулагдсан үндэсний зөвлөх компани юм.

Бид байгуулагдсанаасаа хойш дотоодын болон олон улсын 50 гаруй төсөлд амжилттай оролцон, Захиалагчийн хүлээлтийг хангасан шилдэг гүйцэтгэлийг хүлээлгэн өгөөд байна. 

Бидний зорилго

Бид үндэсний инженеринг болон барилгын компани байж, барилгын төслийн зөвлөх, зураг төсөл, ханган нийлүүлэлт болон барилга угсралтын ажил үйлчилгээний шилдэг уламжлалыг дотоод, гадаадад хэрэгжүүлэн ажиллана.

Бидний үнэт зүйл
 • Хүн
 • Байгаль орчин
 • Цаг хугацаа
 • Шударга байдал
 • Мэргэжлийн ур чадвар
 • Хамтын ажиллагаа
Бүтэц

Бидний мэргэжлийн үйл ажиллагааг 3 үндсэн алба удирдан явуулдаг.

ХАБЭА-н үүрэг

Бид зорилт бол -  “осол гаргахгүй, хүнд гэмтэл учруулахгүй, байгаль орчинд хор хөнөөлгүй ажиллах” хэмээн тодорхойлогдсон.  

 Пи Си Ди Пи ХХК нь өөрийн үүрэг хариуцлагаа:

 • Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал бол номер нэг тэргүүлэх чиглэл;
 • Аливаа ослоос урьдчилан сэргийлэх, ажлын байранд учруулахгүй байх;
 • Ажлын байрны аюулгүй байдлыг хангах нь хүн бүрийн хариуцлага мөн;
 • Хүн бүр өөрийн ажлын байрныхаа ослын аюулыг тодорхойлж аюулгүй болгох ажлыг зохион байгуулах үүрэгтэй;
 • Хууль зүйн үүрэг болон салбарын жишиг нь бидний ХАБЭА-н шаардлагын наад захын стандарт байх ёстой;
 • Эрсдлийн менежментийн хүрээнд аюул осолгүй ажлын байрыг бий болгох зорилгоор хүн тус бүр сургалтанд хамрагдаж, мэдлэг чадамж болон эх үүсвэрээр хангадсан байна.
Чанарын үүрэг

Пи Си Ди Пи компани нь зураг төслийн менежмент, төслийн менежмент болон барилга угсралтын үйл ажиллагааныхаа хүрээнд Монголын барилгын салбарт чанараараа тэргүүлэх байр суурийг эзлэх,  хадгалах, тасралтгүй хөгжихийг “тэргүүний зорилго” болгон  ажиллана. 

Пи Си Ди Пи компанийн бүх ажиллагсад нь Захиалагч, үйлчлүүлэгч, хэрэглэгч (ашиглагч)-ийн хэрэгцээ шаардлагыг ойлгож, түүнд нийцсэн бүтээгдэхүүн болон үйлчилгээг хууль тогтоомжийн хүрээнд, холбогдох стандарт шаардлагын дагуу тогтмол хүргэж ажиллана. 

Тэргүүний зорилгод хүрсэн бүтээгдэхүүн болон үйлчилгээ нь чанарын гурвалжингийн дараах үзүүлэлтийг хангасан байна:

 • Захиалагчийн хүлээлтэд хүрсэн,
 • Зөвшөөрөгдөх чанар, стандартын түвшинд хийгдсэн,
 • Өрсөлдөхүйц үнэтэй, 
 • Тохиролцсон хугацаанд хийгдсэн байна.
Захиалагч бидний тухай
Гишүүнчлэл