Ажил үйлчилгээ
-

Төслийн менежмент

-

Барилга угсралт ба Барилга угсралтын менежмент

-

Зураг төсөл ба Зураг төслийн менежмент

-

Мэргэжилтнүүд

Товчхон

ПиСиДиПи ХХК нь 2013 оны 1 дүгээр сард байгуулагдсан Барилгын төслийн менежмент, Зураг төсөл болон Барилга угсралтын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг Үндэсний зөвлөх компани юм.

Бид мэргэжлийн чадварлаг боловсон хүчнээр хамт олон, багаа бүрдүүлж дотоодын болон олон улсын 70 гаруй төсөлд амжилттай оролцож Захиалагчийн хүлээлтийг хангасан шилдэг гүйцэтгэлийг хүлээлгэн өгөөд байна.  Эдгээр төслүүдэд олон нийтийн, орон сууцны, эмнэлгийн, боловсролын, зогсоол болон агуулахын, шашны, уурхайн болон үйлдвэрийн, дэд бүтцийн барилга байгууламжууд, мөн түүнчлэн гүүр хоолойн барилга байгууламжууд орно. 

Бидний зорилго

Үндэсний инженеринг болон барилгын компаний хувьд Барилгын төслийн зөвлөх болон Иж бүрэн зураг төсөл, Ханган нийлүүлэлт, Барилга угсралт, Гүүр хоолойн зураг төслийн ажил үйлчилгээний шилдэг уламжлалыг дотоод, гадаадад хэрэгжүүлэн ажиллана.

Бидний үнэт зүйл

Хүн

Байгаль, хүрээлэн буй орчин

Цаг хугацаа

Шударга, ёс зүйтэй байдал

Мэргэжлийн ур чадвар

Хамтын ажиллагаа

Бүтэц

Бидний мэргэжлийн үйл ажиллагааг 3 үндсэн алба удирдан явуулдаг.

Аюулгүй ажиллагаа

Осолгүй, хүнд гэмтэл учруулахгүй, байгаль орчиндоо хор хөнөөлгүй ажиллана.  

Аюул, эрсдэлгүй орчин, нөхцөл бололцоог бүрдүүлэх, аюулгүй ажиллах ажлын арга барил, чадвар, хандах хандлагад суралцах,  улмаар дадал хэвшил болгох нь  хүн бүрийн үүрэг хариуцлага юм.
Бид Эрсдэлийн удирдлагыг хэрэгжүүлж ХАБЭА-н сургалт, судалгаа, бодлого, баримт бичгийг боловсруулан баримтлан ажилладаг. 

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал - нэн тэргүүлэх чиглэл;

Аливаа ослоос урьдчилан сэргийлэх боломж байдаг;

Ажлын байрны аюулгүй байдлыг хангах нь хүн бүрийн үүрэг хариуцлага юм;

Хүн бүр өөрийн ажлын байран дахь аюул ослыг тодорхойлж аюулгүй ажиллагааг удирдан зохицуулах үүрэгтэй;

Хуулиар хүлээсэн үүрэг болон салбарын стандартууд нь хамгийн анхан шатны ХАБЭА-ны шаардлага юм.

Эрсдэлийн менежментийн хүрээнд хүн бүр сургалтанд хамрагдаж осол аюулгүй ажлын байрыг бий болгох мэдлэг, ур чадварыг эзэмшин, эх үүсвэрүүдээр хангагдсан байна.

Чанарын үүрэг

Зураг төсөл, төслийн менежмент, барилга угсралтын үйл ажиллагааны чанараараа барилгын салбартаа тэргүүлэх байр суурийг эзлэх, тэрхүү байр сууриа бататгах, цаашид тасралтгүй хөгжүүлэх зорилготой. 

Бид Захиалагч, Үйлчлүүлэгч, Хэрэглэгчийнхээ хэрэгцээ, шаардлагыг ойлгож, тэдгээрт нийцсэн бүтээгдэхүүн болон үйлчилгээг Монгол Улсын хууль тогтоомжийн хүрээнд холбогдох стандарт шаардлагад нийцүүлэн ажилладаг. 

Бидний бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ Чанарын гурвалжингийн дараах үзүүлэлтүүдийг хангасан байна:

Захиалагчийн хүлээлтэд нийцсэн;

Хүлээн зөвшөөрөгдсөн чанар, стандартыг хангасан;

Өрсөлдөхүйц үнэ, төсөвтэй;

Тохиролцсон гэрээт хугацаанд гүйцэтгэнэ.