Төсөөллийг тань төгөлдөржүүлье
Projects
Төсөл
Construction
Барилга
Design
Зураг төсөл
Professionals
Мэргэжилтнүүд

“Пи Си Ди Пи” ХХК нь 2013 оны 1 дүгээр сард байгуулагдсан Барилгын төслийн менежмент, Зураг төслийн зөвлөх үйлчилгээ, Авто зам, гүүрийн байгууламжийн зураг төсөл, Барилга угсралтын менежментийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлж буй үндэсний Зөвлөх компани билээ.

Ажил үйлчилгээ

Ажлын салбарууд