PCDP LLC

Нэгдмэл цогц үйлчилгээ

Бид Захиалагч нартайгаа урт хугацааны тогтвортой түншлэлийн харилцаа тогтоохыг эрмэлздэг.
Иймд Захиалагчдынхаа хэрэгцээ, шаардлагыг тогтмол судалж, тэдний хэрэгцээ, шаардлага, түүнчлэн хууль тогтоомж, дүрэм журам, холбогдох норм норматив, стандартад нийцсэн үйлчилгээг үзүүлсээр ирсэн билээ.

Бид зураг төсөл, барилга угсралт, менежментийн цогц үйлчилгээг санал болгох ба манай компани Монголын хувийн хэвшил, төрийн болон олон улсын байгууллагуудтай хамтран ажиллаж байсан арвин туршлагатай.

Мэргэшсэн чиглэл

Ажлын салбарууд