PCDP LLC

Төслийн удирдлага

Цогц үйлчилгээ

Бид эдийн засгийн хэмнэлт, үр ашигтай шийдлийг чанарын өндөр түвшинд хүргэх мэргэжлийн ур чадвар бүхий шинийг санаачлагч, шилдгийг эрэлхийлэгч мэргэжилтнүүдээр хамт олноо бүрдүүлэн, ажил үйлчилгээний чиглэл болон үйл ажиллагаандаа төслийн удирдлагын олон улсын стандарт, чанарын тогтолцоог хариуцлагатайгаар ханган ажиллаж буй Үндэсний Төслийн Менежментийн компани билээ.

Мөн шилдэг технологийг байнга эрэлхийлж дотоодын болон олон улсын зөвлөх компаниуд, ханган нийлүүлэгчид, үйлдвэрлэгчид, гүйцэтгэгчид, туслан гүйцэтгэгч нартай хамтын ажиллагаагаа байнга өргөжүүлэн ажиллаж байна.

Engineer 1

Ажлын цар хүрээ

Төслийн удирдлага

 • Нэгдсэн удирдлага
 • Төсөл хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө
 • Нөөцийн удирдлага
 • Тендерийн баримт бичиг
 • Худалдан авалтын зөвлөх үйлчилгээ
  –  Гэрээний шаарлага
  –  Гэрээний нөхцөл
  –  Техникийн шаардлага, шалгуур үзүүлэлт
  –  Тоо хэмжээ (BOQ)
 • Гэрээний удирдлага
  –  Цар хүрээний хяналт
  –  Төсөв, мөнгөн урсгалын хяналт
  –  Явцын хяналт
  –  Зардлын хяналт
  –  Өөрчлөлтийн менежмент
 • Цаг хугацааны хяналт
 • ХАБЭА менежмент
 • Чанарын менежмент
 • Эрсдэлийн менежмент

Барилга угсралтын ажлын удирдлага

 • EPC ерөнхий гүйцэтгэгч
 • Барилга угсралтын ажлын удирдлага
  –  Барилга угсралтын ажлын төлөвлөгөө
  –  Ажлын аргачлал
  –  Хяналт
 • Цагийн удирдлага
  –  Ажлын төлөвлөлт, хяналт
  –  График төлөвлөгөө
  –  Цаг хугацааны хоцролтыг бууруулах
 • Зардлын удирдлага
  –  Тоо хэмжээ ба зардлын хяналт
  –  Мөнгөн урсгалын хуваарь
  –  Өөрчлөлтийн хяналт
 • Чанарын хяналт, чанарын баталгааны удирдлага
  –  Чанарын удирдлагын төлөвлөгөө
  –  Шалгалт ба туршилт
  –  Хүлээн авах
 • ХАБЭА-ын удирдлага
 • Эрсдэлийг бууруулах

Ажлын салбар