PCDP LLC

Зөвлөх үйлчилгээ

Түншлэл
PCDP Kask

Бид захиалагчийн хүсэл төсөөллийг хүндэтгэж, харилцан ашигтай хамтын ажиллагааг эрхэмлэн олон улсын жишигт хүрэхүйц зураг төсөл гүйцэтгэхээр хичээн ажиллаж байна. Барилга байгууламжийн эхний санаа, эскизээс эхлэн зураг төслийн гүйцэтгэл, барилга угсралт, ашиглалтанд хүлээлгэн өгөх хүртэлх бүхий л үйл явцад бид таньтай хамт байх болно.
Бид барилгын төслийн менежмент, иж бүрэн зураг төсөл, барилга угсралтын ажил үйлчилгээний тухайн нөхцөл байдалд тохирох нөөцийг бүрдүүлэн, тѳслийн тѳсѳв болон төлөвлөгөөнд хяналт тавин ажилласнаар захиалагчийн эхний санааг амьдралд хэрэгжүүлэн хүлээлгэж өгнө. 

Ажлын цар хүрээ

Төслийн удирдлага
 • Нэгдсэн удирдлага
 • Төсөл хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө
 • Нөөцийн удирдлага
 • Тендерийн баримт бичиг
 • Худалдан авалтын зөвлөх үйлчилгээ
  –  Гэрээний шаарлага
  –  Гэрээний нөхцөл
  –  Техникийн шаардлага, шалгуур үзүүлэлт
  –  Тоо хэмжээ (BOQ)
 • Гэрээний удирдлага
  –  Цар хүрээний хяналт
  –  Төсөв, мөнгөн урсгалын хяналт
  –  Явцын хяналт
  –  Зардлын хяналт
  –  Өөрчлөлтийн менежмент
 • Цаг хугацааны хяналт
 • ХАБЭА менежмент
 • Чанарын менежмент
 • Эрсдэлийн менежмент
Барилга угсралтын ажлын удирдлага
 • EPC ерөнхий гүйцэтгэгч
 • Барилга угсралтын ажлын удирдлага
  –  Барилга угсралтын ажлын төлөвлөгөө
  –  Ажлын аргачлал
  –  Хяналт
 • Цагийн удирдлага
  –  Ажлын төлөвлөлт, хяналт
  –  График төлөвлөгөө
  –  Цаг хугацааны хоцролтыг бууруулах
 • Зардлын удирдлага
  –  Тоо хэмжээ ба зардлын хяналт
  –  Мөнгөн урсгалын хуваарь
  –  Өөрчлөлтийн хяналт
 • Чанарын хяналт, чанарын баталгааны удирдлага
  –  Чанарын удирдлагын төлөвлөгөө
  –  Шалгалт ба туршилт
  –  Хүлээн авах
 • ХАБЭА-ын удирдлага
 • Эрсдэлийг бууруулах

Ажлын салбар