PCDP LLC

Төслийн удирдлагын ажил үйлчилгээ

Туршлагатай хамт олон

Барилга угсралтын үед манай инженерийн баг төслийн талбайд хуваарийн дагуу ажиллаж ажлын зураг, аливаа өөрчлөлтүүд, үйл ажиллагааны процесс болон чанарын гүйцэтгэл, зураг төслийн хяналтыг тогтмол хийж зөвлөж хамтран ажилладаг. Мөн төслийн менежментийн нэг хэсэг болох Барилга угсралтын менежментийн хүрээнд Гүйцэтгэгчийн ажлыг товлосон хугацаанд, чанарын болон ХАБЭА-н шаардлагын дагуу хийх ажлыг удирдан зохион байгуулдаг.

Барилга угсралтын өмнөх болон барилгын бүх үе шатнаас төслийг хүлээлгэн өгөх хүртэл төслийн хэрэгжилтийг дэмжих.

Гэрээг FIDIC стандартын дагуу хэрэгжүүлэх боломжтой.

Ажлын цар хүрээ

Төслийн удирдлага

 • Нэгдсэн удирдлага
 • Төсөл хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө
 • Нөөцийн удирдлага
 • Тендерийн баримт бичиг
 • Худалдан авалтын зөвлөх үйлчилгээ
  –  Гэрээний шаарлага
  –  Гэрээний нөхцөл
  –  Техникийн шаардлага, шалгуур үзүүлэлт
  –  Тоо хэмжээ (BOQ)
 • Гэрээний удирдлага
  –  Цар хүрээний хяналт
  –  Төсөв, мөнгөн урсгалын хяналт
  –  Явцын хяналт
  –  Зардлын хяналт
  –  Өөрчлөлтийн менежмент
 • Цаг хугацааны хяналт
 • ХАБЭА менежмент
 • Чанарын менежмент
 • Эрсдэлийн менежмент

Барилга угсралтын ажлын удирдлага

 • EPC ерөнхий гүйцэтгэгч
 • Барилга угсралтын ажлын удирдлага
  –  Барилга угсралтын ажлын төлөвлөгөө
  –  Ажлын аргачлал
  –  Хяналт
 • Цагийн удирдлага
  –  Ажлын төлөвлөлт, хяналт
  –  График төлөвлөгөө
  –  Цаг хугацааны хоцролтыг бууруулах
 • Зардлын удирдлага
  –  Тоо хэмжээ ба зардлын хяналт
  –  Мөнгөн урсгалын хуваарь
  –  Өөрчлөлтийн хяналт
 • Чанарын хяналт, чанарын баталгааны удирдлага
  –  Чанарын удирдлагын төлөвлөгөө
  –  Шалгалт ба туршилт
  –  Хүлээн авах
 • ХАБЭА-ын удирдлага
 • Эрсдэлийг бууруулах

Ажлын салбар